મહાલય શ્રાદ્ધ નિમિત્તે સટ

227

૧. શ્રાદ્ધ કરવાથી પૂર્વજોને ગતિ કેવી રીતે મળે છે ?
૨. શ્રાદ્ધ કરવાથી પૂર્વજોના ત્રાસ સામે કેવી રીતે રક્ષણ મળે છે ?
૩. શ્રાદ્ધ કોણે, ક્યારે અને ક્યા કરવું જોઈએ ?
૪. પિતૃપક્ષમાં શ્રાદ્ધ કરવાથી શું લાભ થાય છે ?
૫. શ્રાદ્ધમાં દર્ભ અને કાળા તલ શા માટે વપરાય છે ?
૬. કાગડો પિંડને અડકે, આ પાછળનું શાસ્ત્ર શું છે?

In stock

Category: Tag: