നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്തിന് ? ഏതു നാമം ജപിക്കണം ?

15

  • നാമജപം എന്നു വച്ചാൽ എന്താണ് ?
  •  നാമജപത്തിലൂടെ അനിഷ്ട ശക്തികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതാകുന്നതെങ്ങനെ ?
  •  അനിഷ്ട ശക്തികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്  ?
  •  ആത്മീയ ഉന്നതി നേടാൻ തന്നിലുള്ള സ്വഭാവദോഷങ്ങളെയും അഹംഭാവത്തെയും മാറ്റേണ്ടതെന്തു കൊണ്ട്  ? അതിനായി നമ്മൾ എന്താണ്  ചെയ്യേണ്ടത്  ?
  •  കുലദേവത കോപിക്കുക എന്ന്  പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്  ?
  • ജപമാല ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശരിയായ രീതി എന്താണ്  ? ജപമാല ഏതു വശത്തേക്കാണ്  തിരിക്കേണ്ടത്  ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: