સાત્ત્વિક રંગોળી View larger

સાત્ત્વિક રંગોળી

New product

સાત્ત્વિક રંગોળી

More details

18 Items

Download

Satvik Rangolis

અનુક્રમણિકા અને મનોગત વાંચો

Download (31.5k)

INR 12

INR 12 per 1

Add to wishlist

Data sheet

Compilers :પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત બાળાજી આઠવલે, કુ. સંધ્યા પુંડલિક માળી
Number Of Pages48
ISBN Number978-93-5257-084-0

More info

રંગોળીના અનેક પુસ્તકો ઉપલબ્ધ હોવા છતાં રંગોળી આ વિષયપર લઘુગ્રંથ પ્રકાશિત કરવાનો
ઉદ્દેશ એવો છે કે, સાત્ત્વિક રંગોળી જેવું કાંઈક હોય છે, એ બધાને સમજાય.

10 other products in the same category: