ಪುಣ್ಯ-ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

115

  • ಮನುಷ್ಯನ ವೃತ್ತಿ ಪಾಪಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ?
  • ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಪರಾಧಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಪಾಪವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ?
  • ಪಾಪಕ್ಕನುಸಾರ ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರದ ಜನ್ಮ ಯಾವುದು ?
  • ಜಪಸಹಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಏಕೆ ಪಾಪ ತಗಲುವುದಿಲ್ಲ ?
  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299