ಸಂಚಿತ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಕರ್ಮ

105

  • ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು
  • ಗುರುವಾಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಮೇಲಾಗುವ ಜಯ
  • ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಹ್ಯವಾಗುವ ತೀವ್ರ ಪ್ರಾರಬ್ಧಭೋಗಗಳು
  • ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಕರ್ಮ (ಪ್ರಯತ್ನ)ದ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ
  • ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳು
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299