ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ

110

ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ) ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ (ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆ) ಮಾಡದೇ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗು ವುದಿಲ್ಲ ! ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299