ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಿವೇಚನೆ

110

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಪೂಜಾರ್ಚನೆ, ವ್ರತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆಹೋಗಿ `ಸಾಧನೆ’ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಲದೇವತೆಯ ನಾಮಜಪ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸತ್ಸೇವೆ, ಷಡ್ರಿಪು ಮತ್ತು ಅಹಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299