ನಾಮಜಪ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಗಳು

95

  • ಸಾಧನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಜಪ ಬರೆಯಲು ಮಹತ್ವವೇಕೆ ?
  • ನಾಮಜಪದ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
  • ಜಪಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣಿಗಳ ಮಾಲೆಯಿರಬೇಕು ?
  • ನಾಮವನ್ನು ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಲಾಭಗಳೇನು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299