கோவில் தரிசனம்

170

  • ஏன் தெய்வத்திற்கு முன்பு நந்தியோ ஆமையோ உள்ளது?
  • ஏன் தெய்வ ஸ்வரூபத்தை மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும்?
  • பிரதக்ஷிணத்தின் காரணம், முறை மற்றும் எண்ணிக்கை என்ன?
  • ஏன் கால்களைக் கழுவி கொண்டே கோவிலுக்குள்நு ழைய வேண்டும்?
  • அதன் உள்ளார்ந்த சாஸ்திரம் என்ன?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: