தத்தா

20

  • தத்த கடவுள் ஏன் குரு தத்துவத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறார்?
  • தத்தருக்கு எந்த மலர்களை எப்படி சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?
  • இறுதி ஊர்வலத்தின்போது ஏன் தத்த நாமஜபம் செய்ய வேண்டும்?
  • ஏன் தத்தாவிற்கு இவ்வளவு குருமார்களும் உப-குருமார்களும் இருந்தனர்?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: