ஸ்ரீ கணபதி

20

  • எந்த காரியத்திற்கு முன்பும் ஏன் கணபதியை வணங்குகிறோம்?
  • கணேச சதுர்த்தியன்று ஏன் புது மூர்த்தியை வழிபட வேண்டும்?
  • கணபதி கைகளில் உள்ள பாசம், அங்குசம் ஆகியவற்றின் உள்ளார்ந்த தத்துவம் என்ன?
  • ஏன் இடப்பக்கம் வளைந்த தும்பிக்கை உடைய மூர்த்தியை வழிபட வேண்டும்?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: