ஏன் மற்றும் எந்த நாமஜபத்தை செய்ய வேண்டும் ?

15

  • நாமம் பாவிகளையும் எவ்வாறு கடைதேற்றுகிறது?
  • நாமத்தால் துக்க நிவாரணம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?
  • தெய்வ ரூபத்தைக் காட்டிலும் நாமம் ஏன் அதிக மகத்துவம் வாய்ந்தது?
  • இஷ்ட தெய்வம் அல்லது மகானின் நாமஜபத்தைக் காட்டிலும் குல தெய்வத்தின் நாமம் ஏன் அதிக சிறப்பு வாய்ந்தது?
  • தியானத்தைக் காட்டிலும் ஏன் நாமஜபம் சிறந்தது?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: