ஆரத்தியை எவ்வாறு செய்வது ?

20

  • தெய்வ ஆரத்தி செய்வதன் சாஸ்திரம்!
  • ஆரத்திக்கு முன் சங்கநாதம் செய்வதன் சாஸ்திரம்!
  • ஆரத்தியில் சரியான உச்சரிப்பு, லயம் ஆகியவற்றின் மகத்துவம்!
  • ஆரத்தி முடிந்தவுடன் செய்யும் ஜயகோஷத்தின் சாஸ்திரம்!
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: