பிரார்த்தனை (மஹத்துவம் மற்றும் உதாரணங்கள்)

15

  • காலை எழுந்தவுடன் வீட்டைப் பெருக்குதல், குளிப்பதிலிருந்து இரவு படுக்கும்வரை செய்யும் செயல்களின்போதும் மற்றும் படித்தல், நோய்வாய்ப்படுதல், சேவை செய்தல் முதலான சமயங்களிலும் செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனைகள்!
  • மாணவர்கள், இல்லத்தரசிகள், அலுவலக ஊழியர்கள், பொறியாளர்கள், மருத்துவர்கள், விவசாயிகள், ஸாதகர்கள் மற்றும் தேச பக்தர்களுக்கும் உபயோகமான பிரார்த்தனைகளை உள்ளடக்கியது!
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: