லவ் ஜிஹாத்

50

ஹிந்து பெண்களை காதல் வலையில் விழ வைத்து நரகமாகச் செய்யும் சூழ்ச்சியிலிருந்து காப்பாற்றும் உபாயம்! ‘ லவ்ஜிஹாத்‘ என்பது ஹிந்து பெண்களை துன்புறுத்தும், வேசிகளாக்கும், தீவிரவாதிகளாக்கும் சூழ்ச்சி ‘ லவ் ஜிஹாத் ‘ வேகமாக பரவும் காரணம் ‘ லவ் ஜிஹாத் ‘ ஐ தடுத்து நிறுத்த தர்மபோதனை அவசியம் நீங்களும் படியுங்கள்; 5 நபர்களுக்கு, படிப்பதற்காக கொடுங்கள் ! ‘லவ் ஜிஹாத் ‘ கொடுமையை தடுத்து நிறுத்துங்கள் !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: