இறப்பிற்கு பின்னுள்ள காரியங்களின் சாஸ்திரம்

20

  • பிணத்தை ஏன் தெற்குமுகமாக கிடத்த வேண்டும்?
  • பிணத்தை ஏன் மூங்கிலில் கிடத்த வேண்டும்?
  • ஏன் அக்னிசட்டி தூக்க வேண்டும்?
  • பிண்டத்தை ஏன் காகம் உன்ன வேண்டும்?
  • குடும்பத்தினரின் மரணம் மிக துக்ககரமானது ;

ஸ்ரார்த்த கர்மா செய்யாது போனால் அவர்களின் யாத்திரை மிக வேதனை மிகுந்ததாக இருக்கும்! அதைத் தவிர்க்க இறப்பிற்குரிய சடங்குகளின் சாஸ்திரங்களை தெரிந்து கொண்டு கடைபிடியுங்கள்!

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: