ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி தேவி

15

ஸாதனை நன்றாக நடைபெறவும், ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவியின் அருள் கிடைக்கவும், இந்த கையேட்டில் ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவி சம்பந்தமாக எங்கும் கிடைக்காத அறிய ஆன்மீக விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தெய்வ நிந்தனை புரிபவர்கள் அந்த பாவ கர்மாவின் பலனை எவ்வாறு அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதும் விளக்கப்பட்டுள்ளது!

Index and/or Sample Pages

Category: Tag: