ஆன்மிக கண்ணோட்டப்படி ஆடைகள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?

105

  • ஏன் பண்டிகையின் போது புது ஆடைகளை அணிய வேண்டும் ?
  • பொதுவாக ஏன் பருத்தி அல்லது பட்டு ஆடைகளை அணிய வேண்டும்?
  • ஆடைகளின் நிறம், டிசைன் மற்றும் தையல் எவ்வாறு இருக்கக் கூடாது ?
  • ஏன் கருப்பு ஆடை மற்றும் மற்றவரின் ஆடைகளை அணியக் கூடாது?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: