சிவன்

20

  • சிவனுக்கு ஏன் பாதி பிரதக்ஷிணம் செய்ய வேண்டும்?
  • சிவனுக்கு வில்வத்தை ஏன், எவ்வாறு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?
  • சிவனுக்கு ஏன் மஞ்சள் மற்றும் குங்குமம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதில்லை?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: