அமைதியான உறக்கத்திற்கு என்ன செய்வது ?

130

  • ஏன் எப்பொழுதும் ஒருக்களித்துப் படுக்க வேண்டும் ?
  • தூங்கும் போது ஏன் கால்கள் தெற்கே நோக்கி இருக்கக்கூடாது ?
  • ஏன் தூங்கும் அறை முழுவதும் இருட்டாக இருக்கக்கூடாது ?
  • ஏன் தெய்வத்திடம் பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு தூங்க வேண்டும் ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: