ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿನ ದುಷ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೃತಿಗಳು

100

ಇಂದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದಂತಹ ಆದರ್ಶ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ದುಷ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುರೀತ್ಯಾ ಹೋರಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299