ಲವ್ ಜಿಹಾದ್

50

ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ ದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ, ವೈಶ್ಯೆ /ಜಿಹಾದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಚು !`ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣಗಳು `ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬೇಕು ! ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಳಜಿ

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299