ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿಗಳು

12

ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ರಂಗೋಲಿ ಗಳಿಗಿಂತ ದೇವತೆಗಳ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ರಂಗೋಲಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ, ಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಆರತಿ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಿರುಗ್ರಂಥದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ !

Index and/or Sample Pages
Index and/or Sample Pages