ಬಾಲಕಭಾವದ ಚಿತ್ರಗಳು (ಭಾಗ ೨)

115

ವಿವಿಧ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವತಃ ತಾನು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಂತಿದ್ದು, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಸಾಧಕಿಯು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡುಗರಲ್ಲಿಯೂ ಈಶ್ವರನ ಕುರಿತು ಭಾವವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299