ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

20

  • ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮನಃಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಸಾಧ್ಯ ವಿಷಯಗಳೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಗೃಹಿಣಿ, ರೈತರು, ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗಿನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ; ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299