ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂತರ ಸಹಭಾಗ

    95

    ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನದ ಸಾಧಕರಿಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಂತರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ, ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಂತರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

    Index and/or Sample Pages

    Contact : [email protected]
    Mobile : +91 9342599299