ശ്രീകൃഷ്ണൻ

20

  • ’കൃഷ്ണൻ’ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും അർഥവും എന്താണ് ?
  • ’സുദർശന ചക്രം’ എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥവും സവിശേഷതയും
  • ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയിലെ ചില കൃത്യങ്ങളും അവയുടെ ശാസ്ത്രവും
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: