പ്രാർഥന

20

പ്രാർഥനയിലൂടെ മനഃശാന്തി ലഭിക്കുകയും അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ, വീട്ടമ്മമാർ, മുതലായവർക്ക് നിത്യജീവിതത്തിലെ ഒാരോ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്പോഴും ചെയ്യേണ്ട പ്രാർഥനകൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: