श्रीराम (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना )

15

Also available in: Hindi
  • ‘ रामराज्य’ कशाला म्हणतात ?
  • रामाला ‘श्रीराम’ हे नाव कधी पडले ?
  • रामायणातील प्रसंगांचा भावार्थ काय ?
  • रामाची कार्ये आणि वैशिष्ट्ये कोणती ?
  • रामाला ‘एकवचनी’ आणि ‘एकबाणी’ का म्हणत ?
  • रामाची अधिकाधिक कृपा होण्यासाठी काय करावे ?
  • रामाचा अवतार कोणत्या काळात आणि युगात झाला ?
  • ‘।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।’ या मंत्राचा अर्थ काय ?

या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे या लघुग्रंथात दिली आहेत.

Index and/or Sample Pages

In stock

श्रीराम (शास्त्रीय विवेचन आणि उपासना )

15