परमेश्वर आणि ईश्वर

60 54

Also available in: English , Hindi
  • परमेश्वर सर्वव्यापी आणि परिपूर्ण कसा आहे ?
  • परमेश्वर शांत वा तृप्त करणारा आहे, म्हणजे काय?
  • निर्गुण आणि निराकार परमेश्वर सगुण रूपात दर्शन कसे देतो ?
  • परमेश्वर आणि ईश्वर यांची शाश्वत आणि अविनाशी रूपे कोणती ?
  • ईश्वर एकच असतांना त्याला निरनिराळी रूपे आणि अवतार का घ्यावे लागतात ?

यांसारख्या अनेक प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे या ग्रंथात मिळतील.

Index and/or Sample Pages

In stock

परमेश्वर आणि ईश्वर

60 54