ദത്താത്രേയൻ

15

  • ദത്താത്രേയൻ പല ഗുരുക്കന്മാരെയും ഉപഗുരുക്കന്മാരെയും സ്വീകരിച്ചതിനു കാരണമെന്ത് ?
  • എന്തു കൊണ്ടാണ് പിതൃദോഷ നിവാരണത്തിനായി ദത്താത്രേയന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ?
  • ദത്താത്രേയന്റെ കൂടെയുള്ള പശു, അത്തി മരം, നായകൾ, ഇവ എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: