മരണാനന്തര കർമങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം

20

  •  ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണാനന്തരം ചെയ്യേണ്ട കർമങ്ങളും അവയുടെ ശാസ്ത്രവും
  •  മൃതദേഹത്തെ തെക്കുവടക്കായി കിടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?
  •  മരണസമയത്ത് നാവിൽ നാമം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ മഹത്ത്വം എന്താണ് ?
  •  മരിച്ച വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നീട് എന്തു ചെയ്യണം ?
  •  പിതൃദോഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനായി നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?
  •  പത്താം ദിവസം പിണ്ഡം കാക്ക കൊത്തുന്നതിന്റെ മഹത്ത്വമെന്താണ് ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: