ഗുരുകൃപായോഗപ്രകാരം സാധന

20

ഗുരുകൃപ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

  •  ഗുരുകൃപായോഗത്തിന്റെ മഹത്ത്വം എന്താണ് ?
  •  സാധന എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം എന്താണ് ?
  •  ഗുരുപ്രാപ്തിക്കും ഗുരുകൃപ ലഭിക്കുന്നതിനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?
  •  കുലദേവതയുടെയും ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്റെയും നാമജപത്തിന്റെ മഹത്ത്വമെന്ത് ?
  •  ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാനുള്ള ബലം സാധനയിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: