ശിവൻ

20

  • ശിവലിംഗത്തെ നന്ദിയുടെ കൊന്പുകൾക്കിടയിലൂടെ ദർശിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ ?
  • ശിവന് മൂന്നു ഇതളുകളുള്ള കൂവളയില അർപ്പിക്കുന്നതെന്തിന് ?
  • ശിവലിംഗത്തിൽ തുടർച്ചയായി ജലധാര നടത്തുന്നതെന്തിന് ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: