സ്ത്രീകൾ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിനു പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രം

15

  • താലി (മാംഗല്യസൂത്രം), കാൽമോതിരം ഇവയുടെ മഹത്ത്വമെന്ത് ?
  • ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഭസ്മം പുരട്ടി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതെന്തിന് ?
  • ആഭരണങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീ അനിഷ്ട ശക്തികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ?
  • വലിപ്പമുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതും സാത്ത്വിക ആകൃതികളുള്ളതുമായ ആഭരണങ്ങൾ അണിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ?
  • അരയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും അരയുടെ താഴ് ഭാഗത്ത് വെള്ളിയുടെ ആഭരണങ്ങളും ധരിക്കേണ്ടതെന്തിന് ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: