നാമജപത്തിന്‍റെ മഹത്ത്വവും ഗുണങ്ങളും

90

  • ജപം എന്ന പദത്തിന്‍റെ അർഥവും വിധങ്ങളും എന്താണ് ?
  • ഇത്ര സംഖ്യ നാമം ജപിച്ചാൽ ഇന്ന ഫലപ്രാപ്തി കിട്ടും, എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ?
  • നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാരീരികം, മാനസികം, ആധ്യാത്മികം എന്നീ മൂന്ന് തലത്തിലും ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ?
  • നാമജപം മരണാനന്തരവും ഗുണം ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: