പൂജാമണ്ഡപവും പൂജാസാമഗ്രികളും

20

– പൂജാമണ്ഡപം കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ?
– പൂജയിൽ എണ്ണയെക്കാൾ നെയ്യ് വിളക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗുണകരമാണ് ?
– പൂജാമണ്ഡപത്തിൽ ദേവീ-ദേവന്മാരെ ക്രമീകരിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് ?

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: