നമസ്കാരത്തിന്റെ യോഗ്യമായ രീതി

15

  • ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്പോൾ കൈകൾ ഏതു രീതിയിൽ കൂപ്പി പിടിക്കണം ?
  • മുതിർന്നവരെ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം ?
  • പാദുകത്തെ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ?
  • ഹസ്തദാനത്തിനു (ഷേക്ക്ഹാന്റ്) പകരം നമസ്കാരം എന്തുകൊണ്ട് ഉചിതമാകുന്നു ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: