तामसिक इंग्रजीच्या तुलनेत सात्त्विक मराठी भाषा श्रेष्ठ

40 36

१. महत्त्व आणि वैशिष्ट्ये – मराठी भाषा जगातील दहा प्रमुख भाषांपैकी एक असणे
२. संतांनी मराठी भाषा समृद्ध व वैभवशाली करणे
३. मराठी भाषेचे लाभ
४. व्याकरण, शुद्धलेखन आणि हस्ताक्षर
५. एका शब्दापासून वेगवेगळ्या अर्थाचे अनेक शब्द व वाक्ये बनणे
६. अनेक अर्थ होणारे काही शब्द
७. अर्थाचा अनर्थ घडविणारी वाक्ये
८. उच्चारानुरूप अर्थ पालटणारी वाक्ये
९. ‘करायचे एक व बोलायचे दुसरे !’, अशा प्रकारची वाक्ये
१०. मराठी व इतर भाषा
११. पाश्‍चात्त्य भाषांची मर्यादा
१२. सूक्ष्मातील प्रयोग

Index and/or Sample Pages

In stock

तामसिक इंग्रजीच्या तुलनेत सात्त्विक मराठी भाषा श्रेष्ठ

40 36