కుటుంబీక ధార్మిక కృతుల మరయు సామాజిక కృతుల నేపథ్య శాస్త్రము

105

  • తేదీ ప్రకారం పుట్టినరోజు ఎందుకు జరుపుకుంటారు ?
  • సాంప్రదాయ పద్ధతి ప్రకారం హారతి ఎలా చేయాలి ?
  • బహుమతి ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఎలా భావించాలి ?
  • కొబ్బరికాయ పగలగొట్టి ఎందుకు ప్రారంభోత్సవం చేయాలి ?
  • నూనె దీపంతో జ్యోతి ప్రజ్వలన ఎందుకు చేయాలి ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9492792290
Category: