స్నానమాచరించడం నుండి త్రికాలములలో చేయవలసిన కృతుల శాస్త్రం

100

  • స్నానం కొరకు పీఠ పై మటం వేసుకొని ఎందుకు కూర్చొవలెను ?
  • సాయత్రం సమయంలో దీపం ఎందుకు వెలిగించవలెను ?
  • రాత్రి పూట ఈల ఎందుకు కొట్టకూడదు ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9492792290
Category: