ఆహార నియమాలు మరియు వాటి శాస్త్రం

80

ఒక పూటకు ఎంత ప్రమాణంలో ఆహారం సేవించవలెను, ఎంగిలి అన్నం ఎందుకు తినకూడదు, రాత్రి పూట పెరుగన్నం ఎందుకు తినకూడదు, గ్రహణకాలంలో ఆహరం ఎందుకు తీసుకోకూడదు, అధర్మంతో సంపాదించిన ఆహారంను ఎందుకు తినకూడదు మొదలగు వాటి గురించి మార్గదర్శనం చేయు గ్రంథం !

Index and/or Sample Pages

Category: