దేవస్థానములో దర్శనం ఎలా చేసుకోవలెను ?

115

  • దేవస్థానం యొక్క రచన ఎలా ఉండవలెను ?
  • దేవస్థానం యొక్క కలశానికి ఎందుకు నమస్కరించవలెను ?
  • దేవస్థానం లోపల ప్రవేశించుటకు ముందు కాళ్ళను ఎందుకు కడగవలెను ?
  • దేవస్థానంలో అయినంత వరకు గంటను ఎందుకు మోగించకూడదు ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9492792290
Category: