ప్రార్ధన (ప్రాముఖ్యత మరియు ఉదాహరణలు)

20

  • ప్రార్థనతో మనోశక్తి లభిస్తుంది, ఆసాధ్యమైనవి సాధ్యమవుతాయి;
  • విద్యార్ధులు, గహిణిలు, రైతులు, ధర్మాభిమానులు మొదలగువారికి ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు చేసుకునే పనులలో;
  • అలాగే అనారోగ్యం, సేవ, మొదలగు సమయములలో చేయవలసిన ప్రార్థనలు ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది.
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9492792290
Category: Tag: