పూజాసామాగ్రుల విశిష్టతలు

110

పసుపు, కుంకుమ మొదలైన పూజకు సంబంధించిన వస్తువుల ప్రాముఖ్యత మరియు విశిష్టతల గురించి తెలిస్తే వాటి పట్ల శ్రద్ధ నిర్మాణమౌతుంది. శ్రద్ధతో పూజ జరిగి పూజలోని చైతన్యం లభిస్తుంది. సూక్ష్మ స్థాయిలో పూజ వస్తువులలో జరిగే ప్రక్రియను చూపించే సూక్ష్మజ్ఞాన చిత్రములు ఈ గ్రంథం యొక్క ప్రత్యేకత !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: