నామజప ప్రాముఖ్యత మరియు లాభములు

90

  • దేవుని రూపం కంటే దేవుని నామం ఎందుకు మహత్వమైనది ?
  • నామము సదాచారులు, పాపులు అందరినీ ఎలా తరించును ?
  • నామజపం నుండి మనస్సు యొక్క ఏకాగ్రత ఎలా పెరుగుతుంది ?
  • నామజపం స్థలకాల మొ॥ వాటికి బంధింపబడిన సాధన కాదు ఎలా ?
  • ధ్యానం కంటే నామజపం ఎలా శ్రేష్ఠమైనది ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9492792290
Category: