హారతి ఎలా చేయవలెను ?

20

  • హారతి ప్రారంభించుటకు ముందు శంఖమును ఎందుకు ఊదవలెను?
  • దేవతలకు ఎలా హారతినివ్వాలి?
  • హారతి పాటలోని పదములను సరైన ఉచ్ఛరణతో, ఒక లయలలో ఎందుకు పాడాలి?
Index and/or Sample Pages