స్నానానికి ముందు చేయవలసిన కృతుల శాస్త్రం

105

  • బ్రాహ్మీముహూర్తంలో ఎందుకు నిద్ర లేవవలెను ?
  • బ్రష్ నుండి పళ్ళను ఎందుకు తోముకోకూడదు ?
  • వేపాకు పుల్లతో పళ్ళను ఎందుకు తోముకోవలెను ?
  • కూర్చోని కాకుండా నడుముతో వంగి ఎందుకు చత్తను ఊడ్చవలెను ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9492792290
Category: