దేవునిగది మరియు పూజా ఉపకరణములు

15

  • దేవునిగది ఏ దిక్కులో ఉండవలెను?
  • మండపము యొక్క ఆకారము, రంగు ఎలా ఉండవలెను?
  • దేవతలను ఎలా అమర్చవలెను ?
  • పూజకు రాగి పాత్రలను వాడడం ఎందుకు మంచిది?
  • నూనె దీపం కన్నా నెయ్యి దీపం ఎందుకు మంచిది?
Index and/or Sample Pages

Category: Tag: