લવ જેહાદ

50 45

લવ-જેહાદ એટલે હિંદુ સ્ત્રીને ફસાવીને યાતના આપવાનું, વેશ્યા-વ્યવસાયમાં ધકેલી દેવાનું અને જેહાદી બનાવવાનું ષડ્યંત્ર ! આ સમસ્યાનું ભીષણ વાસ્તવ, તેને રોકવાના ઉપાય અને તે રોકવા માટે ધર્મશિક્ષણ આવશ્યક એ વિશેનું દિશાદર્શન કરાવનારો ગ્રંથ !

Index and/or Sample Pages

In stock

લવ જેહાદ

50 45

Category: